BELEIDSPLAN 2020-2025

Stichting "De Vlinderhof" heeft de risico-gebieden, in haar visie en kwaliteitsbeleid opgenomen.  

Zelfbepaling en medezeggenschap
We vinden het belangrijk dat de bewoners zich maximaal op hun gemak voelen en het gevoel hebben er bij te horen. Een goede bejegening, communicatie, zeggenschap over dagelijkse keuze momenten en het opbouwen en in stand houden van het eigen, sociale netwerk is daarvoor nodig.

Individuele planning voor ondersteuning en dagbesteding
Voor iedere bewoner is een individueel ondersteuningsplan en een activiteitenplan beschikbaar dat aansluit op zijn ondersteuningsvragen. De bewoner, zijn vertegenwoordiger en de verschillende disciplines worden betrokken bij de formulering van de concrete doelen. De praktische begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.

Deskundigheid begeleiding
Vrijwilligers voldoen aan de eisen die aan de functie(s) worden gesteld en is waar nodig bekwaam en bevoegd om specifieke functie(s) uit te oefenen. 

Diagnostiek en signalering
Signalen en behoeften van individuele bewoners op sociaal-emotioneel, cognitief en somatisch terrein worden tijdig en juist geïnterpreteerd en professioneel opgepakt.

Veiligheid
De bewoner moet zich veilig voelen, zowel om mee te doen met activiteiten als om te besluiten dat niet te doen. Gelijkwaardigheid en respectvol met elkaar omgaan is daarbij het uitgangspunt. De Stichting heeft ook een klachtenbeleid, waarin ook het melden en voorkomen van (bijna) fouten en ongelukken is vastgesteld.

Continuïteit van zorg
Stichting "De Vlinderhof" wil een thuis zijn voor de bewoners. Daarvoor is het belangrijk dat de overgang van en naar de stichting soepel en vloeiend verloopt. Communicatie is daarvoor het sleutelwoord. Het overdragen van zorg tussen medewerkers onderling, maar ook tussen dagbesteding en wonen en tussen de thuis situatie is daarom van groot belang.